Røros kommune, Trøndelag fylke og Rørosbanken har bevilget midler til et forprosjekt for å utrede tomt, skolebygg og finansieringsplan for bygging av Røros Folkehøgskole. Rørosregionen næringshage er prosjektleder for forprosjektet.

Foreningen Prosjekt Røros folkehøgskole har sammen med entreprenørselskapet Johan Kjellmark AS og energiselskapet Ren Røros AS dannet et eiendomsselskap som skal forestå prosjektering, bygging og fremtidig drift av skolebygget. Eiendomsselskapet kan utvides med flere eiere underveis i prosessen.

Den 01.04.2020 leverer vi søknad til Utdanningsdirektoratet om etablering av en folkehøgskole for framtidsrettet ressursforvaltning på Røros. Fagplanen for skolen er allerede godkjent av Utdanningsdirektoratet og Folkehøgskolerådet. Snart foreligger ny søknad med finansieringsplan, budsjett og tegninger av nytt skolebygg. Offentlig myndigheter, næringsliv og organisasjonsliv i lokalsamfunnet har vist stor interesse for prosjektet og bidrar nå aktivt til realisering av folkehøgskolen.

Det overordnede målet for virksomheten ved Røros folkehøgskole er framtidsrettet ressursforvaltning. Skolens særpreg bygger på verdensarv og sørsamisk kultur. Gjennom verdensarvperspektivet ivaretas folkehøgskolens viktigste oppdrag; formidling av kulturarv og allmenndannelse på internasjonalt grunnlag. Gjennom kunnskap og opplevelser blir elevene kjent med verdensarven, og i løpet av skoleåret blir de en del av den.

Fagtilbudet bygges rundt 4 hovedemner:

  • verdensarv
  • tradisjon og nyskaping
  • folkehelse
  • kulturaktivitet

Skolen planlegges som et plussbygg, som etter noe tid vil produsere mer energi enn det bruker. Prosjekteringsgruppa bestående av Ren Røros AS, Johan Kjellmark AS og Rørosregionen Næringshage utarbeider tegninger for anlegget. Sirkulering-/ resirkulerings-tenkning vil styre valg og prosesser under utbyggingen, og bedrifter oppfordres til å bruke lærlinger i arbeidet sammen med sin profesjonelle stab, slik at også byggeprosessen ivaretar skolens primære målsetting; å gi ungdom en solid plattform for valg av yrke og et aktivt samfunnsengasjement.

Ambisjonsnivået for bygget:

  • Bygget skal være fremtidsrettet, bærekraftig og energiproduserende. Dette ved å bruke kjent teknologi og kunnskap på en ny måte.
  • Bygget skal være en ramme for innovasjon og nyskaping i møte mellom næringslivets behov og skolen som en læringsarena
  • Erfaring og kunnskap som utvikles i bygge- og driftsfase, og som har forskningsverdi, skal deles og overføres til andre

Røros kommune har tildelt skolen et område på ca. 10 mål med ønsket beliggenhet ut fra skolens vurdering. Skolen har forpliktet seg til å rydde tomtegrunnen, som for 50-60 år siden var avfallsplass.

Går alt som planlagt ønskes de første elevene velkommen til skoleåpning høsten 2022.

Røros kommune har stilt tom på Øya til disposisjon for prosjektet.

Kontaktperson:
HANS PETTER KVIKNE
950 53 924
hans.kvikne@roroshagen.no