Grenseløs Kollektivtrafikk er et forprosjektet som ser på mulighetene for å etablere et permanent kollektivtilbud mellom Røros i Trøndelag og Funäsdalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Forprosjektet har kartlagt tilbudet slik det er i dag, og videre pekt på behov og muligheter fram i tid. Et potensielt kollektivtilbud skal dekke fastboendes behov, i tillegg skal tilbudet gjøres tilgjengelig slikt at det kan brukes av besøkende og turister i turistsesongene på begge sider av grensen.

Behovskartlegging

For å kartlegge behov og ønsker ble det gjennomført en spørreundersøkelse høsten 2019. Av de som deltok i spørreundersøkelsen var 84% norske og 97% svenske respondenter klart positive til å benytte kollektivtrafikk mellom Røros og Funäsdalen dersom det fantes. Blant respondentene var de viktigste årsakene for å reise kollektivt (1) slippe å ta egen bil, (2) mer miljøvennlig enn bilen, og (3) billigere enn bilen. Spørreundersøkelsen avdekket også hvilke dager og tidspunkt det er størst behov for kollektivtilbud over grensen. Det utpeker seg størst behov to ganger om dagen; formiddag og ettermiddag. Dagsbehovet varierer noe og er klart størst i forbindelse med helg.

Bakgrunn

Gjennom århundrer har det vært god forbindelse mellom Røros og Funäsdalsområdet på mange måter og områder. Tollstedet Vauldalen ligger helt ved grensa til Sverige og er slik nærmeste nabo til Fjällnas like over grensa. Disse to stedene har hatt tett forbindelse med hverandre i årevis. Avstanden mellom Vauldalen og Fjällnäs er bare 9 km.

Vare- og persontransport mellom disse stedene gjennom århundrer har ført til mange felles ord og uttrykk, felles kultur og musikk for å nevne noe. Arbeidspendling, turisme og fritidsaktiviteter er noe av det som skaper felles forbindelser mellom disse to områdene i dag. I tillegg har den sørsamiske befolkningen i området felles reinbeite uavhengig av den nasjonale grensa. Det grenseløse samarbeidet har vært gjenstand for flere politiske initiativ gjennom årene. I februar 2019 inviterte norske politikeer inn til ett møte med kommunepolitikere i Härjedalen. Da ble det besluttet å sammen se på mulighetene om å få til et kollektivtilbud mellom Funäsdalen og Røros som et ledd i et grenseoverskridende arbeid.

I dag har innbyggere i Västra Härjedalen tilgang til spesialisttjenesten ved Røros Sykehus. Denne avtalen kom i stand i 2018 og er en avtale mellom St. Olavs Hospital HF og region Jämtland/Härjedalen. Mange barn og unge fra Funäsdalen deltar i dag i fritidsaktiviteter i Brekken, og det foregår også en utstrakt arbeidspendling begge veier.

Informasjon

Norsk prosjekteier: Røros Kommune
Norsk prosjektledelse: Rørosregionen Næringshage as
Svensk partner: Härjedalens Kommun

Prosjektet «Grenseløs Kollektivtrafikk» tilhører området Bærekraftig transport i EU-programmet Interreg Sverige-Norge.
Prosjektet ble avsluttet i mars 2020. Røros kommune og Destination Funäsfjellan er utpekt som potensielle søkere for et hovedprosjekt, men det er foreløpig ikke søkt om midler til dette.

Kontaktperson:

Guri Heggem
915 10 708
guri.heggem@roroshagen.no