Kun en av ti bedrifter har fremdeles permitterte. I mai var det tre av ti bedrifter. 23 % av bedriftene opplever økt etterspørsel, mot bare 9 % i mai. Dette kommer fram i en nylig spørreundersøkelse gjennomført blant bedrifter i Nord-Østerdalen om virkningen av koronapandemien.

Det har gått et halvt år siden landet ble stengt ned som følge av koronapandemien. Virkningen av denne pandemien på næringslivet i Nord-Østerdal er undersøkt i fire undersøkelser; en rett etter nedlukningen (19. mars), en etter to uker (2. april), en etter to måneder (19. mai) og en nylig (12. september). 84 bedrifter besvarte den siste spørreundersøkelsen.

Endringer siden mai

Som i mai så oppgir to av tre bedrifter at de er i tilnærmet normal drift. I mai oppga 22 % at man ventet redusert drift i overskuelig framtid. Dette er nå redusert til 11 %. Attpåtil oppgir 23 % av bedriftene som har svart at de opplever økt etterspørsel. Bare 9 % oppga dette i mai. Det er særlig mange bedrifter innen handel/service og bygg/anlegg som nå opplever økt etterspørsel.

I mai sa 27 % av bedriftene at de hadde permitterte. Nå har dette sunket til 11 %. Det er ansatte særlig innen reiseliv og handel/service som fremdeles er rammet av permitteringer

Nye muligheter

Koronapandemien har ført til at mange bedrifter har sett på nye muligheter for utvikling. Allerede i mai sa 21 % at de ville forsøke nye salgskanaler (f.eks. netthandel), 23 % ville vurdere nye samarbeidspartnere og hele 49 % ønsket å utvikle nye produkter eller tjenester. I forhold til hva bedriftene faktisk har gjort det siste halve året for å tilpasse seg situasjonen, så svarer 7 % av bedriftene at de har funnet nye salgskanaler, 6 % har funnet nye samarbeidspartnere og 20 % har nye produkter eller tjenester. I løpet av det siste halve året så har 35 % av bedriftene gjennomført kostnadskutt og 15 % har nedbemannet. 17 % har gjennomført kompetanseheving og 11 % har ansatt flere. 1 av 3 bedrifter (33 %) har ikke gjort noen tiltak. På dette spørsmålet var flere svaralternativer mulig.

Når det gjelder hvilke muligheter bedriftene ser framover for videre utvikling, så er det 29 % som ønsker å se på nye produkter eller tjenester, 23 % vil vurdere nye samarbeidspartnere mens 18 % vil se på nye salgskanaler. Det var noen flere svaralternativer i den siste undersøkelsen, bl.a. var det mulig å svare om man ikke vurderte nye muligheter. 37 % oppgir at de ikke vurderer noen nye utviklingsmuligheter.

Uendret bemanning og omsetning

I den siste undersøkelsen er det stilt spørsmål om hva bedriftene tror vil være situasjonen om et halvt år (mars 2021) i forhold til bemanning og i forhold til omsetning. Åtte av ti tror bemanningen vil være uendret, og så er det så vidt noen flere som tror de vil ha færre ansatte enn de som tror de vil ha flere ansatte. Seks av ti tror omsetningen vil være uendret, mens det er like mange (to av ti) som tror på lavere omsetning og på høyere omsetning. Det er bedrifter stort sett innen alle bransjer som tror på høyere omsetning.

Når vi spør om hvilke behov bedriftene har for bistand for en videre positiv utvikling, er det flest som nevner salg og markedsføring (33 %). Deretter følger rekruttering (28 %), kompetanseheving (25 %) og produksjon/produktutvikling (22 %). Her var flere svaralternativer mulig.

Bak undersøkelsen står Regionrådet for Fjellregionen, Rørosregionen Næringshage og Klosser Innovasjon. Dette med et ønske om å kartlegge konsekvenser og utfordringer hos lokale bedrifter, slik at vi sammen kan kvalitetssikre våre innspill og tiltak lokalt, og til fylkeskommunale og statlige myndigheter.

299 bedrifter i Nord-Østerdal fikk tilsendt spørreundersøkelsen som fikk en svarprosent på 28 %.