Rørosregionen Næringshage as er et regionalt utviklingsselskap for Rørosregionen og Nord-Østerdalen. Vi skal være en drivkraft for morgendagens verdiskaping. Vi er et solid fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting.

Vi bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov. Vi arbeider for økt verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekraftige løsninger for morgendagens verdiskaping.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; Trøndelag og Innlandet.

Næringshagen eies av privat næringsliv i regionen (ca. 69%), åtte kommuner (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal Rendalen, totalt ca. 19 %) og Siva (ca. 12 %).

Rørosregionen Næringshage arbeider i tråd med nasjonale satsninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet. Næringshagen arbeider i tråd med føringer fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet og deres nasjonale satsningsområder.

Næringshagen arbeider opp mot det som er nedfelt som satsningsområder i kommunale og regionale næringsplaner, og satsingsområder fra Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner.

Næringshagen tilbyr bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, prosjekt-beskrivelser, organisering av utviklingsaktiviteter, og prosessledelse. Våre bedriftsrådgivere kan også følge selskapet tett over en gitt periode. Vi kobler gjerne bedrifter opp mot andre relevante støttespillere. Dette kan være å koble til fagmiljø, videregående skole, ressurssenter, forskningsmiljø, investeringsmiljø, offentlig virkemiddelapparat eller å koble ulike bedrifter sammen som partnere.

Næringshagen har et stort nettverk av bedrifter, kompetansemiljø, forsknings- og utviklingsmiljøer, og hele det offentlige virkemiddelapparatet. Vi er en del av SIVAs nettverk i hele Norge, og samarbeider bredt og tett med en mengde ulike aktører; offentlige og private, bedrifter og organisasjoner. Dette innebærer for eksempel aktører som Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og fylkeskommunene.

Næringshagen kan også hjelpe deg hvis du skal søke om etablererstøtte eller midler til utviklingsprosjekter.