De fire næringshagene Trønders Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Nasjonalparken Næringshage as og Rørosregionen Næringshage gikk i vår sammen om en søknad til Siva om midler til utvikling av et regionalt kraftsenter i Midt-Norge.

11140314_10152774588357007_2273779186327851520_n

Ansatte i de fire næringshagene i Midt-Norge møttes tidligere i år på Orkla Gjestegård.

Prosjektet Regionalt Kraftsenter Midt-Norge er et samarbeid mellom fire av Sivas næringshager og dekker totalt 25 kommuner; 18 i Sør-Trøndelag, 6 i Hedmark og én i Møre og Romsdal. Målet er økt verdiskaping i næringslivet i distriktene.

Nå bevilger Siva og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6 millioner til prosjektet!

De fire næringshagene skal utvikle næringslivet i sin region gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen kommersialisering og forretningsutvikling. Den økonomiske rammen for prosjektet er på seks millioner kroner, fordelt over en treårsperiode.

 

Jubel på Røros

– Nå skal vi bygge ett felles nettverk for deling av metodikk, kompetanse og kapasitet i hele regionen. Det vil gjøre oss enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer, jubler Sigrid M. Jansen daglig leder i Rørosregionen Næringshage. Rørosregionen Næringshage favner næringslivet fra Nord-Østerdalen i sør til Haltdalen i nord. Jansen er strålende fornøyd med de ekstra midlene, og lover at de vil utnyttes godt.

– Vi samarbeider godt i disse fire næringshagene allerede, sier Sigrid. – Nå skal samarbeid og felles aktiviteter styrke omdømme og attraktiviteten vår, og ikke minst skal vi få utrettet mer i hver vår region. Dette er en tillitserklæring fra Siva og departementet. Vi har brettet opp ermene og er klare!

 

Utlyste midler fra KMD

Det er Siva, det nasjonale selskapet for industrivekst som er lokalisert i Trondheim, som bevilger midlene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I mai utfordret Siva næringshagene i sitt nettverk til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år.

Midlene går til å styrke det nasjonale næringshageprogrammet som i dag består av 46 utviklingsorienterte bedriftsfellesskap i hele landet. Prosjektene skal bidra til å møte næringslivets økende behov for omstilling og utvikling, gjennom å etablere attraktive regionale plattformer for nyskaping.

 

Fire Siva-partnere

Dette er de fire næringshagene som står bak prosjektet Regionalt Kraftsenter Midt-Norge:

Rørosregionen Næringshage har gjennom tidligere samarbeid allerede økt sitt nedslagsfelt til å gjelde hele Rørosregionen, også Nord-Østerdalen i Hedmark. Dette miljøet har arbeidet tett på både lokalmatmiljøet, industribedrifter og gründere i regionen. De samarbeider også tett med SINTEF Teknologi i Trondheim og andre FoU-miljø.

Trøndersk Kystkompetanse er en sentral aktør innen utvikling av næringslivet på Hitra og Frøya. De har vært med på å realisere Blått kompetansesenter på Frøya – en samlokalisering av næringsliv, akademia og innovasjonsmiljø.

Næringshagen i Orkdalsregionen har gjennom flere år lyktes godt med kompetansebygging i næringslivet i sin region og besitter attraktiv kompetanse innen forretningsutvikling.

Nasjonalparken Næringshage har hele regionen Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal som sitt arbeidsområde. De har god kompetanse på å knytte bånd mellom næringsliv og forskning.