Regjeringen har ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Norge og Trøndelag er godt posisjonert for å lykkes med dette. Næringshagen er sammen med Thams innovasjon AS innvilget midler fra Trøndelag fylkeskommune til etablering av nettverk for mineralutvinning og verdiskaping i Trøndelag. Onsdag 30. august ble første samling i nettverket gjennomført på Bergstaden Hotell, Røros.

 

Mineralske ressurser inngår i vår hverdag i et omfang få er klar over. Mineraler er avgjørende for det grønne- og digitale skiftet. På grunn av krigen i Ukraina og politisk uro har fokus på mineralutvinning i Europa økt, og i et raskere tempo enn tidligere. I denne sammenheng er det behov for et nettverk som kan bidra til å sikre at lover og regler overholdes, sikre lokal forankring og aksept, legge til rette for deling av erfaringer og kunnskapsbasert utvinning.

På basis av to samlinger denne høsten skal nettverket etableres. Første samling ble gjennomført på Røros 30.august. Alle aktørgrupper var til stede. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Norges geologiske undersøkelser (NGU), Forskningsrådet, forskere fra både SINTEF og NTNU, næringsaktører som Norsk Mineral og Capella Minerals, holdt alle gode informative presentasjoner.

Nome kommune delte raust av sine erfaringer i prosessen knyttet til Fensfeltet. Det viktigste er å sørge for gjensidig tillit mellom involverte parter, og en tidlig forventningsavklaring av hvem som skal inneha de ulike rollene i prosessen frem mot mineralutvinning.

EU med sitt råvareiniativ har for alvor satt Europas forsyningssikkerhet på dagsorden. Kina har i dag over 90 prosent av verdens produksjon av sjeldne jordartsmetaller. Det skaper en strategisk avhengighet av Kina som blir stadig mer problematisk jo mer pågående Kina opptrer internasjonalt.