Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Regjeringen. 

Oppdatert 20. desember 2021

innovasjon norge
  • Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Se alle tiltakene her. 
Nyttig informasjon fra kommuner
Nyttig informasjon fra FYLKESkommuner
  • Trøndelag fylkeskommune
  • Innlandet fylkeskommune
    (under oppdatering)
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
Kompensasjonsordningene

MIDLERTIDIG LØNNSTØTTEORDNING (UNDER OPPDATERING)

Formålet med en ny lønnsstøtteordning er i en kort periode å legge til rette for at arbeidstaker fortsatt kan være i arbeid, herunder drive kompetansebyggende aktivitet, selv om virksomheten er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak. Les mer om ordningen HER

KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET
Du kan nå søke om tilskudd for perioden september – oktober 2021, og søknadsfristen er 15. desember 2021.
Søknadsfristen er 15. desember 2021. Her kan du starte søknadsprosessen

FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

Ordningen er forlenget og gjelder til og med 31. desember 2021.
Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Søknadsfristen er innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Her kan du søke om kompensasjon

NAV
KOMPENSASJONORDNINGER ARRANGEMENT, KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT

Det er signalisert viderføring av kompensasjonsordningen, styrking av  eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnføring av stimuleringsordningen.

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd. Les mer på Kulturrådets egen samleside.

STØTTEORDNING FOR STORE PUBLIKUMSÅPNE ARRANGEMENT

Regjeringen viderefører «Støtteordning for store publikumsåpne arrangement.» Den vil gjelde for arrangementer som ble eller blir avlyst eller nedskalert i perioden fra 1. desember 2021 til 31. mars 2022. Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide retningslinjer for denne videreføringen, og Innovasjon Norge vil publisere en utlysning så snart alle formaliteter er på plass. Det er ventet at en søknadsfrist for ordningen vil være i mai 2022.

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: