Røros kommune har nå startet arbeidet med kommunedelplan for Røros sentrum

Røros kommune har nå startet arbeidet med kommunedelplan for Røros sentrum. Næringshagen er engasjert til å bidra med nøkkelinformasjon til en større handels- og næringsanalyse som skal gjennomføres av Vista Analyse. 

Hovedformålet med planarbeidet vil være å utrede områder for fremtidig næringsutvikling og handel samt områder for bolig. Planprogrammet for arbeidet, som nå ligger ute til høring, slår fast at det som en del av flere utredninger skal utarbeides en omfattende nærings- og handelsanalyse i forkant av planarbeidet.

Eksisterende kommunedelplan er fra 2009 og det er begrenset med gjenstående arealer avsatt til disse formålene i denne planen. Samtidig ser kommunen at mekanismene innenfor handel og næring er i endring. Hvordan skal Røros sentrum vokse for at de skal kunne nå de målsettinger som bla næringsplanen setter, samtidig som kommunene ivaretar attraktiviteten til det handels- og næringssentrum vi har i dag?

Vista Analyse, et eksternt byrå, har fått i oppdrag å gjennomføre handels- og næringsanalysen. For å gi et best mulig grunnlag for analysen har Røros kommune engasjert Rørosregionen Næringshage. Næringshagen skal bidra med sin kjennskap til det lokale næringslivet, og vil gjennomføre en intervjurunde for å hente inn nøkkelinformasjon direkte fra sentrale virksomheter i planområdet.
Prosessen vil gå gjennom vinteren 2019/20 og det vil bli bli arrangementer for innspill og drøftinger med næringslivet i ulike deler av sentrum.

Mer informasjon om planprosessen og høringsinnspill til planprogrammet:

https://roros.kommune.no/om-kommunen/sentrale-dokumenter-og-pagaende-prosesser/kommunedelplan-roros-sentrum-2020-2/