Innlandet – eventyrlige muligheter

Innlandet fylkeskommunene har i likhet med Trøndelag fylkeskommune en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør som har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

Overordnede mål:

  • Bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier.
  • Relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv.
  • Velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling.
  • Levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne.