Næring og nyskaping.

Hedmark fylkeskommunene har i likhet med Sør-Trøndelag fylkeskommune en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videre- utvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land.

www.hedmark.org