Den 13-14 november hadde styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige-Norge møte på Stiklestad. Her ble søknaden for prosjektet Green Flyway innvilget med en totalramme på nesten 16 millioner norske kroner. Den norske delen av prosjektet utgjør ca. 35%, det vil si 5,5 millioner kroner.

Green Flyway prosjektet er et samarbeid mellom Norge og Sverige som kan tilby et unikt testområde med begrenset luftfartstrafikk og utfordrende værforhold. Hovedmålet er å skape testarenaer koplet til en interregional testkorridor over grensen mellom flyplassene i Åre-Östersund og Røros. Her skal aktører kunne gjennomføre testing av el-fly, droner og luftfartskontroll, samt tester av standarder og ladeinfrastruktur.

Røros kommune og Östersund kommune er prosjekteiere. At Røros kommune tar en aktiv del i det grønne skifte med å både delta i arbeidsgruppen og være prosjekteier er et tydelig signal på hvor viktig man mener denne utviklingen er både miljømessig, men også for utvikling av Rørossamfunnet inn i framtiden.

Luftfarten generelt går mot en grønn og autonom utvikling. At Røros kan gå foran å være med å legge til rette for denne utviklingen er viktig og noe vi skal være stolte av. Dette vil kunne gi en økt aktivitet i og rundt flyplassen, noe som vil ha stor betydning for hele regionens utvikling. Samtidig vil dette gi synergier til eksisterende næringsliv og det vil også kunne åpne nye forretningsområder, understreker næringssjef i Røros Kommune Ole Kjetil Lagaard.

Prosjektet har et bredt sammensatt partnerskap og knytter Røros enda nærmere opp mot manke aktører og FOU miljøer både lokalt i Trondheimsregionen men også nasjonalt og internasjonalt. Dette er spesielt viktig med de muligheter dette kan gi for næringslivet i tiden framover. På norsk side er Avinor Røros Lufthavn, Røros Flyservice as og Ren Røros as sentrale partnere.

Avinor Røros lufthavn ønsker å legge til rette og være en god medspiller for de aktørene som drar luftfarten i en grønnere retning, forteller Lufthavnsjef ved Avinor Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Ren Røros as ønsker å ta vare på og utvikle Røros videre, der klimateknologi og bærekraft er sentrale begreper. De vil jobbe spesifikt med grønn energi i form av batterilagring og ladeinfrastruktur.

Ved å delta i Green Flyway vil vi få verdifull kunnskap om lading av elektriske fly og droner. Denne kompetansen kan vi bruke til å utvikle løsninger og forretningsmodeller i elektrifisering av luftfartsbransjen, og bli en bidragsyter for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk og internasjonal luftfart. Dette er helt i tråd med vår visjon, strategi og verdier, sier Leder for innovasjon og bærekraft ved Ren Røros as Rune Moan.

Nå som prosjektsøknaden er godkjent av Interreg Sverige-Norgre starter arbeidet med å etablere en organisasjon som skal ivareta og gjennomføre prosjektet. Prosjektet har oppstart 01.01.2020 og går over 3 år. Prosjektledelse på norsk side utføres av Rørosregionen Næringshage as.

Green Flyway er et viktig prosjekt for det grønne skiftet. Vi i næringshagen er stolt av å ta del i dette og håper prosjektet får stor betydning for rørosregionen, sier Daglig leder i Rørosregionen Næringshage Hans Petter Kvikne.