Dialog mellom lokalt næringsliv og politikere

Møtet ble ledet av Guro Angel Gimse fra NHO Trøndelag, som møtte en engasjert sal. Møtet startet med innledende ord fra Even Kokkvoll og Bente Bakos, som satte fokus på dagens tema: kompetanse, kraft, kapital. Disse viktige aspektene ble grundig utforsket av lokale næringslivsaktører, som ga sine egne perspektiver og belysning på lokale utfordringer. Hovedmålet var å skape en tettere dialog mellom næringslivet og politikerne for å adressere disse sentrale temaene.

Kristian Holm, direktør for Ren Røros, initierte diskusjonen rundt kompetanse. Han understreket betydningen av forskning og utvikling (FoU), samt nødvendigheten av å skape et stimulerende miljø for studenter. Holm sammenlignet Røros med Silicon Valley og utfordret deltakerne til å tenke på hvilken «Valley» vi kunne skape her. Videre nevnte han andre vellykkede steder i Norge som Kongsberg, Ålesund og Volda. Disse stedene har bevisst valgt en retning og deres suksess er forankret i dedikert innsats innen FoU, med et klart fokus og positive ringvirkninger for fagmiljøene.

Ottar Tollan, fabrikksjef ved Flokk, videreførte samtalen med å belyse lokale kraftutfordringer. Med enkle og effektive eksempler demonstrerte han problemene. For eksempel pekte han på at Flokk trenger 10% av Ren Røros’ totale produksjon. Han understreket også industrien sin avhengighet av forutsigbare strømpriser, og påpekte at fjorårets priser var 10-15 ganger høyere enn normalt. Dette er spesielt problematisk når lokal industri er tilpasset en pris på 30 øre/kWh. For å oppnå stabilitet har Flokk investert i solcelleanlegg. Tollan understreket også viktigheten av tilgang til fornybar energi som nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

Rolf Schjølberg fra Røros Produkter tok for seg kapitaltemaet. Han presenterte konkrete utfordringer knyttet til byråkrati og kapital fra sin egen virksomhet. Schjølberg ga politikerne klare eksempler, og nevnte at Røros Produkter, for å utvide produksjonen, må bygge nytt. Selv med 900 kvadratmeter tilgjengelig på nåværende tomt, er det fortsatt begrensende. Han foreslo samlokalisering av småindustri langs Havsjøveien i et nytt bygg, og påpekte at å få tildelt en tomt av kommunen for en krone er én ting, mens å dekke kostnadene knyttet til bygging av et slikt anlegg er noe annet.

Diskusjonene på møtet inkluderte også viktigheten av å håndtere klimautfordringene. Bærekraftige tiltak, som ren energi og sirkulær økonomi, ble fremhevet som sentrale for en ansvarlig utvikling. Dette komplementerte fokuset på kompetanse, kraft og kapital, da det ble understreket at alle disse elementene er sammenflettet og må håndteres i samspill for å skape en levedyktig og bærekraftig fremtid.

Møtet ble avsluttet av NHO-sjefen Ole Erik Almlid, som reflekterte over alle de viktige temaene som ble diskutert gjennom dagen.

Han avsluttet med en oppfordring til de lokale politikerne om å få opp gode KPI´er til den neste fire årsperioden.

Even Kokkvoll og Bente Bakos

Frokostmøte,Rørosregionens næringshage, Rørosbanken, NHO Trøndelag