Få tilgang på

  • Kompetanse, kapital og nettverk
  • Forretningsutvikling og rådgivning
  • Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter
  • Veiledning ved søknad til offentlig og private, støtteordninger, f.eks næringsfond, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd m. fl.
  • Koblinger opp mot et bredt spekter av eksterne forsknings-, utviklings- og innovasjonsmiljø
  • Prosess- og prosjektledelse
  • Mobilisering til og tilrettelegging for samarbeid i nettverk

Vi tilbyr

  • Fast kontaktperson i næringshagen.
  • Tilgang på de samlede rådgiverressursene i Rørosregionen Næringshage.
  • Tilgang på kompetanse og ressurser fra andre næringshager i Norge.

Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Rørosregionen Næringshage sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

I tillegg tilbyr vi førstelinjetjeneste for kommunenen Holtålen, Røros og Os.

Bli målbedrift og få tilgang på kompetanse, kapital og nettverk. Se våre målbedriftsavtaler

Standardavtale 

Standardavtalen har en ramme på 10 timer, og inneholder en grundig, årlig kartleggings- og utviklingssamtale,
som kan munne ut i en tilpasset utviklingsplan for din virksomhet. Vi følger deg opp gjennom året med jevnlige kontaktpunkt. Utviklingsplanen og øvrig oppfølging er grunnlaget for eventuelt videre samarbeid, som avtales etter behov.

Nyetablerte virksomheter (stiſtelsesår + første hele år etter stiſtelse) kan inngå standardavtalen til redusert pris.

Våre avtaler inkluderer:

Kostnadsfri tilgang til våre KompetanseForum. Dette er møteplasser for kompetansebygging, og inkluderer fysiske frokost- og kveldsmøter samt webinar.

 

Minavtale 

Miniavtalen
har en ramme på 4 timer, og inneholder en noe enklere utviklingssamtale inkl for- og etterarbeid for å avdekke dine utviklingsmuligheter og -behov.

Våre avtaler inkluderer:

Kostnadsfri tilgang til våre KompetanseForum. Dette er møteplasser for kompetansebygging, og inkluderer fysiske frokost- og kveldsmøter samt webinar.

Bli målbedrift og får tilført kompetanse, kapital og nettverk.

Ordinær timepris

Ordinær timepris / Markedspris:  Kr. 1.200,-

Standard støttegrad på inntil 50 % av ordinær timepris.
Ved særskilte tilfeller, f.eks. ved nyetablert virksomhet kan inntil 75 % støttegrad innvilges.

Fjelltrainee

Årlig deltagelse i trainee-program:
Kr. 9.700,-

Standardavtale (anbefalt)

Kr. 6.250,-

Miniavtale og nyetablerte virksomheter

Kr. 2.500,-

Alle priser er eksklusive mva.