FORPROSJEKT AVFALLSHÅNDTERING FOR STORE ARRANGEMENT I RØROS SENTRUM  

Visit Røros, arrangør av Rørosmartnan og Julemarked Røros, gjennomfører høsten/vinteren 2019/2020 et forprosjekt for bedret avfallshåndtering under disse arrangementene. Rørosbankens Næringsfond støtter prosjektet med 250.000,-. 

Hensikten med dette arbeidet er å minske miljøbelastningen arrangementene har på natur og befolkning, da store arrangement ofte følges av store avfallsmengder, og mye søppel på avveie. Hovedmålet med prosjektet har vært å iverksette en testløsning for avfallshåndtering under Julemarked 2019 og Rørosmartnan 2020, og gjennom testingen samle erfaringer som gjør oss i stand til å avgjøre hvordan dette problemet kan løses permanent. En endelig løsning for avfallshåndtering må kunne integreres med kommunens helårlige infrastruktur, være helhetlig, skalerbar og fleksibel, og ivareta hensyn til miljø, verdensarv, næringsliv, lokalbefolkning og besøkende. 

Gjennom prosjektperioden har vi kartlagt eksisterende løsninger og sett på hvilke interessenter og behov som må ivaretas av et endelig system. Vi har gått gjennom ønskede funksjoner og vurdert hva som er realiserbart på kortere og lengre sikt, og sett på sammenhenger mellom avfallshåndtering og arrangementet for øvrig, med miljøhensyn i særlig fokus. Med dette som utgangspunkt utformet vi følgende testløsning: 

  • Kraftig oppskalering av antall avfallsbeholdere for publikum – 50 nye dunker, i samarbeid med FIAS 
  • Julemarked: Kildesortering i tre fraksjoner 
  • Rørosmartnan: Utplassering av dunker i et større område rundt sentrum 
  • Plastsortering for utstillere 
  • Samlet informasjon om avfallshåndtering formidlet til utstillere og næringsliv 
  • Informasjon til publikum formidlet i media 
  • Miljøverter til stede under arrangementene – ansvar for vertskap, informasjon om avfallshåndtering og løpende rydding 
  • Økt miljøfokus og ulike tiltak i Martnashallen, som del av eget prosjekt (Martnashallen i ny drakt) 
  • Innsamling av erfaringer under og etter arrangementene 

Forprosjektet er nå (per mars 2020) i den avsluttende evalueringsfasen, hvor vi skal sammenfatte erfaringer og stake ut en kurs for videre arbeid. 

Kjerkgata. Foto: Svein Eggan

Kontaktperson

TONE MELVÆR RUUD
415 67 636
tone.ruud@roroshagen.no